Giften-aanvaardingsbeleid

Nederlandse Bachvereniging

Giften-aanvaardingsbeleid Nederlandse Bachvereniging 
Uitgangspunten bij aanvaarding van giften, periodieke schenkingen, sponsorsamenwerkingen, nalatenschappen e.d. (hierna: samenwerkingsverbanden) op basis van economische waarden.

Financieringsstelsel Nederlandse Bachvereniging
De Nederlandse Bachvereniging kent grofweg drie financieringsbronnen: overheidssubsidie (ongeveer 25%) publieksinkomsten (40%) en inkomsten van derden; zakelijk en particulier begunstigers (35%). Deze laatste stroom inkomsten groeit in absolute en relatieve zin. We investeren in deze groei en geloven dat een wederzijdse betrokkenheid bij samenwerkingsverbanden grote meerwaarde heeft. Met financiële bijdragen steunen onze begunstigers de missie en de toekomst van de Bachvereniging. Vanuit vertrouwen en een gedeelde passie. De Bachvereniging is zich bewust van haar verantwoordelijkheid. Als Algemeen Nut Beogende Instelling is zij eraan gehouden jaarlijks verantwoording af te leggen over haar activiteiten en beleid, maar ook tussendoor investeert ze zoveel mogelijk in duurzame samenwerkingsverbanden.

Uitgangspunten aanvaardingsbeleid
De Bachvereniging handelt in samenwerkingsverbanden conform de aanbevelingen uit de Governance Code Cultuur, de Code Cultuursponsoring en conform haar eigen statuten. Ter aanvulling op en onderstreping van voorgenoemde documentatie hieronder een verkorte weergave van het beleid:
1. De Nederlandse Bachvereniging accepteert alleen samenwerkingsverbanden wanneer deze ondersteunend zijn aan haar missie en/of bestaande dan wel toekomstige activiteiten.
2. De Nederlandse Bachvereniging gaat samenwerkingsverbanden alleen aan indien deze in het belang van de Bachvereniging zijn. Nalatenschappen worden uitsluitend beneficiair aanvaard.
3. Giften worden niet anoniem aanvaard.
4. 
De Bachvereniging voert een antecedentenonderzoek uit of laat dat uitvoeren bij alle samenwerkingsverbanden met een jaarlijkse of eenmalige waarde vanaf € 1.000.
5. Bevindingen worden in een rapportage vastgelegd. Bevindingen kunnen worden aangevuld met informatie die uit (persoonlijke) gesprekken voortkomt. Vanwege de AVG zijn deze persoonlijke gegevens voor een beperkt gedeelte van het personeel inzichtelijk. 
6. De uitkomsten van het antecedentenonderzoek worden afgewogen tegen de reputatie van de Bachvereniging en de impact op de directe achterban (personeel, toezichthouders, andere begunstigers, bezoekers).
7. De Bachvereniging houdt bij het aangaan en evalueren van samenwerkingsverbanden rekening met maatschappelijke ontwikkelingen en weegt de uitkomst van haar antecedentenonderzoek herhaaldelijk zorgvuldig af tegen het algemeen belang.
8. In het geval de Bachvereniging negatieve gevolgen ondervindt of vermoedt, wordt het betreffende samenwerkingsverband niet aangegaan of beëindigd.
9.Als risicovol en/of onacceptabel wordt in elk geval aangemerkt:
• Het vermogen van schenker is verkregen door illegale (bedrijfs)activiteiten;
• Schenker wordt genoemd in sanctielijst(en), bijvoorbeeld van de VN of Europese Unie of in (inter)nationale opsporingslijsten;
• Het vermogen van de schenker is verkregen op een wijze die indruist tegen de normen en waarden van de Nederlandse Bachvereniging.
10. De uitgangspunten van dit beleid zijn mutatis mutandis van toepassing op het aanvaarden van gelden door Stichting Ondersteuning van de Nederlandse Bachvereniging. Het bestuur van genoemde stichting heeft zich hiermee akkoord verklaard.